Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Badania laboratoryjne gruntów i kruszyw

1. Oznaczenie maks. gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej
(Proctor mały)

2. Oznaczenie wsk. zagęszczenia metodą cylindra wciskowego

3. Oznaczenie wilgotności naturalnej

4. Analiza sitowa

5. Analiza sitowa z przemywaniem

6. Oznaczenie wskaźnika różnoziarnistości

7. Oznaczenie współczynnika wodoprzepuszczalności

8. Oznaczenie stopnia plastyczności (granica Attenberga)

9. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

10. Oznaczenie wskaźnika piaskowego dla kruszyw po 5-krotnym zagęszczeniu wg metody I

11. Oznaczenie zanieczyszczeń organicznych metodą jakościową

12. Oznaczenie zanieczyszczeń organicznych metodą ilościową (utlenianie)

13. Ozn. zan. organicznych metodą ilościową (wyprażanie)

14. Oznaczenie kształtu ziarn

15. Oznaczenie nasiąkliwości

16. Oznaczenie zawartości siarki

17. Oznaczenie kapilarności biernej

18. Analiza Areometryczna

19. Oznaczenie gęstości objętościowej

20. Makroskopowe oznaczenie rodzaju gruntu

21. Analiza sitowa kruszywa łamanego

22. Analiza sitowa kruszywa łamanego z przesiewaniem

23.Gęstość objętościowa w stanie luźnym

24. Gęstość objętościowa w stanie utrzęsionym

25. Oznaczenie zawartości CaCO3

26. Ustalenie optymalnej ilości wapna w celu osuszania gr. spoistych

27. Zawartość zanieczyszczeń obcych (nie dot. składu mieszanki recykling.)

28. Zarób próbki stabilizacji

29. Zaformowanie próbek stabilizacji

30. Ściskanie próbki stabilizacji

31. Oznaczenie ilości zbrojenia rozproszonego w betonowym rdzeniu

32. Zamrażanie prób stabilizacji lub betonu

33. Zarób 6 prób na ściskanie 7 i 28 dni

34. Zestaw dla Kinasa Sito, U, K WP, Gęstość nasypowa i utrzęsiona

35. Oznaczenie składu mieszanki kruszywa z recyklingu poprzez sortowanie

36. Oznaczenie cech masy bitumicznej - komplet

Badania środowiskowe

 

 


Wykonujemy:

Badania wód podziemnych, powierzchniowych,  przemysłowych, opadowych i innych ścieków

 

Przykład usług.:

 

analizy fizykochemiczne w akredytowanym laboratorium

 

monitoring ścieków przemysłowych

 

ocena właściwości np. pod kątem agresywności w stosunku do betonu

 

badania skażenia środowiska (wód, gleby)  na terenach planowanych inwestycji i w trakcie eksploatacji